Politikalar

ZBEÜ Yerel Alan Ağında 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar

Küçült Yazı Tipi Büyüt

1. Amaç

Bu belge, BEÜ bünyesinde faaliyet gösteren akademik ve idari birimler ile BEÜ bilişim kaynakları kullanıcılarının 5651 sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde uymakla yükümlü olduğu kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Tanımlar : [2]

Kurum : Telekomünikasyon Kurumu

Başkanlık : Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

İnternet Ortamı : Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan İnternet üzerinde oluşturulan ortam

İçerik Sağlayıcı : İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler

Yer Sağlayıcı : İnternet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı : Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre İnternet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek veya tüzel kişiler

IP Adresi : Belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları İnternet Protokolü standartlarına göre verilen adres

Yer Sağlayıcı Trafik Bilgisi : İnternet ortamındaki her türlü yer sağlamaya ilişkin olarak; kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih ve saat bilgisi, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi (GET, POST komut detayları) ve sonuç bilgileri gibi bilgiler

İç IP Dağıtım Logları : Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgiler

 

2. Sorumluluklar ve Yükümlülükler

2.1. İçerik Sağlayıcının Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

1.BEÜ Yerel ağına bağlı ve İnternet ortamına açık bilgisayarlar üzerinde web içeriği sağlayan gerçek ve tüzel kişiler (birimler ve kişisel kullanıcılar), sağladıkları web içerikleri dolayısıyla, 5651 sayılı kanun kapsamında, “İçerik Sağlayıcı” olarak nitelendirilmektedir. İçerik Sağlayıcılar, sitelerindeki her türlü içerikten yasalara karşı sorumludur.

2. İçerik Sağlayıcı, kişilik hakları ihlali iddiasıyla kişi ve/veya idari-adli makamlar tarafından İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Cevap Hakkı” [3] ile ilgili olarak kendisine yapılan başvurularda, herhangi bir işlem yapmadan önce, durumu aynı gün içinde resmi yazı ile Rektörlük Makamı’na bildirmekle yükümlüdür.

2.2. Yer Sağlayıcının Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

1.İnternet ortamına açık hizmet ve içeriklerin üzerinde yer aldığı, BEÜ Yerel ağına bağlı sunucu sistemleri sağlayan veya işleten gerçek ve tüzel kişiler (birimler ve kişisel kullanıcılar), 5651 sayılı kanun kapsamında, “Yer Sağlayıcı” olarak nitelendirilmektedir.

2. Yer Sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte; Başkanlık, adli makamlar veya hakları ihlal edilen kişiler tarafından haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla [3] yükümlüdür.

3. Yer Sağlayıcı, sunucu barındırma hizmeti dahil, yer sağlamakla ilgili hizmetlerinde 2. maddede belirtilen hükümlere uymakla yükümlüdür.

4. Yer Sağlayıcı, kişilik hakları ihlali iddiasıyla kişi ve/veya idari-adli makamlar tarafından İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Cevap Hakkı [3] ile ilgili olarak kendisine yapılan başvurularda, herhangi bir işlem yapmadan önce, durumu aynı gün içinde resmi yazı ile Rektörlük Makamı’na bildirmekle yükümlüdür.

5. Yer Sağlayıcı, 1. maddede belirtilen sunucu sistemler için, dokümanın “Tanımlar” kısmında tanımlanan “Yer Sağlayıcı Trafik Bilgisi”ni (http loglarını); e-posta ve/veya ftp servisi vermesi durumda bu servislere ait logları, en az altı ay saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini (hash) zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür. [4]

6. Yer Sağlayıcı, tanıtıcı bilgilerini (gerçek kişi ise ad-soyad, -tüzel kişi ise unvanı ve sorumlu kişiler, vergi kimlik numarası veya ticaret sicil numarası-, yerleşim yeri, -tüzel kişi ise merkezinin bulunduğu yer-, e-posta adresi, telefon numarası) kendilerine ait İnternet ortamında, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde, iletişim başlığı altında, doğru, eksiksiz ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

2.3. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcının Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

1. BEÜ tarafından kullanımlarına tahsis edilen IP adres blokları/adresleri üzerinde, kablolu ve/veya kablosuz ağ teknolojileri kullanarak, sabit ve/veya dinamik IP (DHCP, NAT, vb.) ile BEÜ yerel ağına toplu erişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler (birimler, kişisel kullanıcılar) “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı” olarak nitelendirilmektedir.

2. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

3. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları, bu dokümanın “Tanımlar” kısmında tanımlanan “İç IP Dağıtım Logları”nı ve kullanıma tahsis ettikleri bilgisayarların MAC adreslerine ait kullanıcı bilgilerini elektronik ortamda sistemlerine kaydetmekle yükümlüdür. [4]

3. Uygulama ve Yaptırımlar

Bu belgede belirtilen kurallara uyulmaması, sorumlular hakkında idari işlemlerin başlatılmasına ve 5651 sayılı kanun ve yasal mevzuatta belirtilen cezaların uygulanmasına yol açar.